Els Deu Manaments

Examina la teva consciència.

Es recorden els pecats preguntant sense pressa, el que s’ha fet en contra dels manaments de la Llei de Déu i de l’Església, amb plena consciència i ple consentiment.

Primer manament

• He admès seriosament algun dubte contra les veritats de la fe? He arribat a negar la fe o algunes de les seves veritats, en el meu pensament o davant dels altres?

• He desesperat de la meva salvació o he abusat de la confiança en Déu, presumint que no em abandonaria, per pecar amb més tranquil·litat?

• He murmurat interna o externament contra el Senyor quan m’ha succeït alguna desgràcia?

• He abandonat els mitjans que són per si mateixos absolutament necessaris per a la salvació? He procurat aconseguir la deguda formació religiosa?

• He parlat sense reverència de les coses santes, dels sagraments, de l’Església, dels seus ministres?

• He abandonat el tracte amb Déu en l’oració o en els sagraments?

• He practicat la superstició o l’espiritisme? ¿Pertanyo a alguna societat o moviment ideològic contrari a la religió?

• M’he acostat indignament a rebre algun sagrament?

• He llegit o retingut llibres, revistes o diaris que van contra la fe o la moral? Els vaig donar a llegir als altres?

• Tracte d’augmentar la meva fe i amor a Déu?

• Poso els mitjans per adquirir una cultura religiosa que em capaciti per ser testimoni de Crist amb l’exemple i la paraula?

• He fet amb desgana les coses que es refereixen a Déu?

Segon manament

• He blasfemat? Ho he fet davant d’altres?

• He fet algun vot, jurament o promesa i he deixat de complir per culpa meva?

• He honrat el sant nom de Déu? He pronunciat el nom de Déu sense respecte, amb enuig, burla o d’alguna manera poc reverent?

• He fet un acte de desgreuge, almenys intern, en sentir alguna blasfèmia o al veure que s’ofèn Déu?

• He jurat sense veritat? Ho he fet sense necessitat, sense prudència o per cosa de poca importància?

• He jurat fer algun mal? He reparat el dany que hagi pogut seguir de la meva acció?

Tercer manament

(1r al 4t Manaments de l’Església)

• Crec tot el que ensenya l’Església Catòlica? ¿Discutisc seus mandats oblidant que són mandats de Crist?

• He faltat a Missa els diumenges o festes de guardar? Ha estat culpa meva? M’he distret voluntàriament o he arribat tan tard que no he complert amb el precepte?

• He impedit que sentin la Santa Missa els que depenen de mi?

• He guardat el dejuni una hora abans del moment de combregar?

• He treballat corporalment o he fet treballar sense necessitat urgent un dia de precepte, per un temps considerable, per exemple, més de dues hores?

• He observat l’abstinència durant els divendres de Quaresma?

• He resat alguna oració o realitzat algun acte de penitència dels altres divendres de l’any en què no he guardat l’abstinència? He dejunat i guardat abstinència el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant?

• ¿Vaig complir la penitència que em va imposar el sacerdot en l’última confessió? He fet penitència pels meus pecats? M’he confessat almenys un cop l’any?

• M’he acostat a rebre la Comunió en el temps establert per complir amb el precepte pasqual? M’he confessat per fer-ho en estat de gràcia?

• ¿Excuso o justifico meus pecats?

• He callat en la confessió, per vergonya, algun pecat greu? He combregat després alguna vegada?

Quart manament

(Fills)

• He desobeït els pares o superiors en coses importants?

• Tinc un desordenat afany d’independència que em porta a rebre malament les indicacions dels meus pares simplement perquè m’ho manen? ¿M’adono que aquesta reacció està ocasionada per la supèrbia?

• ¿Els he entristit amb la meva conducta?

• ¿Els he amenaçat o maltractat de paraula o d’obra, o els he desitjat algun mal greu o lleu?

• M’he sentit responsable davant els meus pares per l’esforç que fan perquè jo em formi, estudiant amb intensitat?

• He deixat de ajudar-los en les seves necessitats espirituals o materials?

• Em deixo portar del mal geni i m’enfado amb freqüència i sense motiu justificat?

• Sóc egoista amb les coses que tinc, i em fa mal deixar als altres germans?

• He renyit amb els meus germans?

• He deixat de parlar amb ells i no he posat els mitjans necessaris per a la reconciliació?

• Sóc envejós i em dol que altres destaquin més que jo en algun aspecte?

• He donat mal exemple als meus germans?

(Pares)

• ¿desobeeixo als meus superiors en coses importants?

• ¿Romanc indiferent davant les necessitats, problemes i patiments de la gent que m’envolta, singularment dels que estan a prop meu per raons de convivència o treball?

• Sóc causa de tristesa per als meus companys de treball per negligència, descortesia o mal caràcter?

• He donat mal exemple als meus fills no complint amb els meus deures religiosos, familiars o professionals? ¿Els he entristit amb la meva conducta?

• ¿Els he corregit amb fermesa en els seus defectes o se’ls he deixat passar per comoditat? ¿Corregeixo sempre als meus fills amb justícia i per amor a ells, o em deixo portar per motius egoistes o de vanitat personal, perquè em molesten, perquè em deixen malament davant dels altres o perquè em interrompen?

• ¿Els he amenaçat o maltractat de paraula o d’obra, o els he desitjat algun mal greu o lleu?

• He descuidat la meva obligació d’ajudar-los a complir els seus deures religiosos i d’evitar les males companyies?

• He abusat de la meva autoritat i ascendent forçant-los a rebre els sagraments, sense pensar que per vergonya o excusa humana, podrien fer-ho sense les degudes disposicions?

• He impedit que els meus fills segueixin la vocació amb què Déu els crida al seu servei? ¿Els he posat obstacles o els he aconsellat malament?

• En orientar-los en la seva formació professional, m’he guiat per raons objectives de capacitat i mitjans, o he seguit més aviat els dictats de la meva vanitat o egoisme?

• Em preocupo de manera constant per la seva formació en l’aspecte religiós?

• M’he preocupat també de la formació religiosa i moral de les altres persones que viuen a casa meva o que depenen de mi?

• M’he oposat al seu matrimoni sense causa raonable?

• ¿Permet que treballin o estudiïn en llocs on corre perill la seva ànima o el seu cos? He descuidat la natural vigilància en les reunions de nois i noies que es tinguin en casa evitant deixar-los sols? Sóc prudent a l’hora d’orientar les seves diversions?

• He tolerat escàndols o perills morals o físics entre les persones que viuen a casa meva?

• ¿Sacrifico els meus gustos, capricis i diversions per a complir amb el meu deure de dedicació a la família?

• Procuro fer-me amic dels meus fills? He sabut crear un clima de familiaritat evitant la desconfiança i les maneres que impedeixen la legítima llibertat dels fills?

• Dono a conèixer els meus fills l’origen de la vida, d’una manera gradual, acomodant-me a la seva mentalitat i capacitat de comprendre, anticipant lleugerament a la seva natural curiositat?

• ¿Evito els conflictes amb els fills traient importància a petiteses que se superen amb una mica de perspectiva i sentit de l’humor?

• ¿Faig el possible per vèncer la rutina en l’afecte al meu marit (muller)?

• Sóc amable amb els estranys i em falta aquesta amabilitat en la vida familiar?

• He renyit amb el meu consort? Hi ha hagut maltractaments de paraula o d’obra? He enfortit l’autoritat de la meva cònjuge, evitant renyar, contradir o discutir davant dels fills?

• Li he desobeït o injuriat? He trobat això mal exemple?

• Em queixo davant de la família de la càrrega que suposen les obligacions domèstiques?

• He deixat massa temps sol al meu consort?

• He procurat avivar la fe en la Providència i guanyar prou per poder tenir o educar més fills?

• ¿Podent fer-ho he deixat d’ajudar als meus parents en les seves necessitats espirituals o materials?

Cinquè manament

• Tinc enemistat, odi o rancor cap a algú?

• He deixat de parlar amb algú i em nego a la reconciliació o no faig el possible per aconseguir-la?

• ¿Evito que les diferències polítiques o professionals degenerin en indisposició, malvolença o odi cap a les persones?

• He desitjat un mal greu al proïsme? M’he alegrat dels mals que li han passat?

• M’he deixat dominar per l’enveja?

• M’he deixat portar per la ira? He causat amb això disgust a altres persones?

• He menyspreat el meu proïsme? M’he burlat d’altres o els he criticat, molestat o ridiculitzat?

• He maltractat de paraula o d’obra als altres? ¿Demano les coses amb males maneres, faltant a la caritat?

• He arribat a ferir o treure la vida al proïsme? He estat imprudent en la conducció de vehicles?

• He practicat o col · laborat en la realització d’algun avortament? He avortat o induït a algú a avortar, sabent que constitueix un pecat gravíssim que porta amb si l’excomunió?

• He contribuït a avançar la mort a algun malalt amb pretextos d’evitar patiments o sacrificis, sabent que l’eutanàsia és un homicidi?

• Amb la meva conversa, la meva manera de vestir, la meva invitació a presenciar algun espectacle o amb el préstec d’algun llibre o revista, he estat la causa que altres pecasen? He tractat de reparar l’escàndol?

• He descuidat la meva salut? He atemptat contra la meva vida?

• M’he embriagat, begut amb excés o pres drogues?

• M’he deixat dominar per la gola, és a dir, pel plaer de menjar i beure més enllà del que és raonable?

• M’he desitjat la mort sense sotmetre a la Providència de Déu?

• M’he preocupat del bé del proïsme, avisant del perill material o espiritual en què es troba o corregint-com demana la caritat cristiana?

• He descuidat el meu treball, faltant a la justícia en coses importants? Estic disposat a reparar el dany que s’hagi seguit de la meva negligència?

• Procuro acabar bé la feina pensant que a Déu no se li han d’oferir coses mal fetes? ¿Realitzo el treball amb la deguda perícia i preparació?

• He abusat de la confiança dels meus superiors? He perjudicat als meus superiors o subordinats o altres persones fent un dany greu?

• ¿Facilito la feina o estudi dels altres, o el entorpezco d’alguna manera, per exemple, amb picabaralles, derrotismes i interrupcions?

• He estat mandrós en el compliment dels meus deures?

• ¿Retard amb freqüència el moment de posar-me a treballar o estudiar?

• ¿Tolero abusos o injustícies que tinc obligació d’impedir?

• He deixat, per mandra, que es produeixin greus danys en el meu treball? He descuidat el meu rendiment en coses importants amb perjudici d’aquells per qui treballo? materials?

Sisè i Novè manament

• M’he entretingut amb pensaments o records deshonestos?

• He portat a la memòria records o pensaments impurs?

• M’he deixat portar de mals desitjos contra la virtut de la puresa, encara que no els hagi posat per obra? Hi havia alguna circumstància que els s’agreugés: parentiu, matrimoni o consagració a Déu en les persones a qui es dirigien?

• He tingut converses impures? Les he començat jo?

• He assistit a diversions que em posaven en ocasió pròxima de pecar? (Certs balls, cinemes o espectacles immorals, males lectures o companyies). ¿M’adono que posar-me en aquestes ocasions és ja un pecat?

• ¿Guardo els detalls de modèstia que són la salvaguarda de la puresa? Considero aquests detalls carrincloneria?

• Abans d’assistir a un espectacle, o llegir un llibre, m’assabento de la seva qualificació moral per no posar-me en ocasió pròxima de pecat evitant així les deformacions de consciència que pugui produir-?

• M’he entretingut amb mirades impures?

• He rebutjat les sensacions impures?

• He fet accions impures? ¿Sol o amb altres persones? Quantes vegades? ¿De la mateixa o diferent sexe? Hi havia alguna circumstància de parentiu o afinitat que li donés especial gravetat? ¿Van tenir conseqüències aquestes relacions? Vaig fer alguna cosa per impedir? ¿Després d’haver-se format la nova vida? He comès algun altre pecat contra la puresa?

• He amistats que són ocasió habitual de pecat? Estic disposat a deixar-les?

• En el festeig, és l’amor veritable la raó fonamental d’aquestes relacions? ¿Viu el constant i alegre sacrifici de no convertir l’afecte en ocasió de pecat? ¿Degradar l’amor humà confonent-lo amb l’egoisme i amb el plaer?

• El festeig ha de ser una ocasió d’aprofundir en l’afecte i en el coneixement mutu; ¿meves relacions estan inspirades no per afany de possessió, sinó per l’esperit d’entrega, de comprensió, de respecte, de delicadesa?

• ¿M’acosto amb més freqüència al sagrament de la Penitència durant el festeig per tenir més gràcia de Déu? ¿M’han allunyat de Déu aquestes relacions?

 

(Esposos)

• He fet servir indegudament el matrimoni?  He faltat a la fidelitat conjugal amb desitjos o d’obra?

• He fet servir preservatius o pres fàrmacs per evitar els fills? He induït a altres persones que els prenguin? He influït d’alguna manera-consells, bromes o actituds-a crear un ambient antinatalista?

Setè i Desè manaments

• He robat algun objecte o alguna quantitat de diners? He reparat o restituït podent fer-ho? Estic disposat a realitzar-lo? He cooperat amb altres en algun robatori o furt? Hi havia alguna circumstància que ho s’agreugés, per exemple, que es tractés d’un objecte sagrat? La quantitat o el valor dels apropiat era d’importància?

• ¿Retinc l’aliè contra la voluntat del seu amo?

• He perjudicat els altres amb enganys, trampes o coaccions en els contractes o relacions comercials?

• He fet mal d’una altra manera als seus béns? He enganyat cobrant més del compte? He reparat el dany causat o tinc la intenció de fer-ho?

• He gastat més del que em permet la meva posició?

• He complert degudament amb la meva feina, guanyant el sou que em correspon?

• He deixat de donar el convenient per ajudar l’Església?

• Faig almoina segons la meva posició econòmica?

• He portat amb sentit cristià la manca de coses supèrflues, o fins i tot necessàries?

• He defraudat al meu consort en els béns?

• ¿Retinc o retard indegudament el pagament de jornals o sous?

• ¿retribuir amb justícia el treball dels altres?

• En l’exercici de càrrecs o funcions públiques, m’he deixat portar del favoritisme, accepció de persones, faltant a la justícia?

• ¿Compleixo amb exactitud els deures socials, v. gr., pagament d’assegurances socials, amb els meus empleats? He abusat de la llei, amb perjudici de tercers, per evitar el pagament de les assegurances socials?

• He pagat els impostos que són de justícia?

• He evitat o procurat evitar, podent fer-ho des del càrrec que ocupo, les injustícies, els escàndols, furts, venjances, fraus i altres abusos que danyen la convivència social?

• He prestat el meu suport a programes immorals i anticristians d’acció social i política?

Vuitè manament

• He dit mentides? He reparat el dany que hagi pogut seguir? ¿Menteixo habitualment perquè és en coses de poca importància?

• He descobert, sense justa causa, defectes greus d’una altra persona, encara que siguin certs, però no coneguts? He reparat d’alguna manera, v. gr., parlant de manera positiva d’aquesta persona?

• He calumniat atribuint als altres el que no era veritable? He reparat el dany o estic disposat a fer-ho?

• He deixat de defensar al proïsme difamat o calumniat?

• He fet judicis temeraris contra el proïsme? Els he comunicat a altres persones? He rectificat aquest judici inexacte?

• He revelat secrets importants d’altres, descobrint sense justa causa? He reparat el dany seguit?

• He parlat malament d’altres per frivolitat, enveja, o per deixar-me portar del mal geni?

• He parlat malament dels altres-persones o institucions-amb l’únic fonament que “em van explicar” o que “es diu per aquí”? És a dir, he cooperat d’aquesta manera a la calúmnia ia la murmuració?

• He en compte que les discrepàncies polítiques, professionals o ideològiques no han ofuscarme fins a l’extrem de jutjar o parlar malament del proïsme, i que aquestes diferències no m’autoritzen a descobrir els seus defectes morals llevat que ho exigeixi el bé comú?

• He revelat secrets sense justa causa? He fet ús en profit personal del que sabia per silenci d’ofici? He reparat el dany que vaig causar amb la meva actuació?

• He obert o llegit correspondència o altres escrits que per la seva manera d’estar conservats, es desprèn que els seus amos no volen donar-los a conèixer?

• He escoltat converses contra la voluntat dels que les mantenien?