Sant Rosari

Rés del Sant Rosari

  Feiners a les 19:30

El Sant Rosari

Pel senyal + de la santa creu…
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels
segles dels segles. Amén.

OFERIMENT

Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu
tots els nostres pensaments, paraules i
obres a major honra i glòria vostra. I vós,
Verge Santíssima, obtingueu-nos del
vostre Fill que amb tota atenció i devoció
puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el
qual us oferim per l’exaltació de la santa
Fe catòlica, per les nostres necessitats
espirituals i temporals, i pel bé i sufragi
dels vius i difunts que siguin del vostre
grat i de la nostra principal obligació.

MISTERIS DE GOIG

1.- L’Anunciació
2.- Visitació de la Mare de Déu
3.- Naixement de Jesús
4.- Purificació de la Verge Maria
5.- L’Infant perdut

MISTERIS DE DOLOR

1.- Oració a l’hort
2.- Flagel·lació del Senyor
3.- Coronació d’espines
4.- La creu a coll
5.- Mort de Jesús

MISTERIS DE GLÒRIA

1.- Resurrecció del Senyor
2.- L’Ascensió del Senyor
3.- Pentecosta
4.- Assumpció de la Mare de Déu
5.- Coronació de la Verge Maria

MISTERIS DE LLUM

1.- Baptisme del Senyor
2.- Les noces de Canà
3.- L’anunci del Regne de Déu
4.- Transfiguració del Senyor
5.- Institució de l’Eucaristia

SALUTACIÓ

Déu vos salve, Maria, Filla de Déu Pare,…
Déu vos salve, Maria, Mare de Déu Fill,…
Déu vos salve, Maria, Esposa de Déu Esperit Sant,…

ACCIÓ DE GRÀCIES

Infinites gràcies us donem, sobirana
Princesa, pels favors que tots els dies
rebem de la vostra generosa mà;
vulgueu, Senyora, tenir-nos ara i sempre
sota la vostra protecció i empara, i per
més obligar-vos us saludem amb una

Salve:

Déu vos salve, reina i mare…
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses del
Crist.

LLETANIES LAURETANES

Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, oïu-nos.
Crist escolteu-nos.
Déu Pare celestial,
tingueu pietat de nosaltres.
Déu Fill, Redemptor del món,
tingueu pietat…
Déu Esperit Sant,
tingueu pietat…
Trinitat Santa, un sol Déu,
tingueu pietat…
Santa Maria,
pregueu per nosaltres.
Santa Mare de Déu,
pregueu per…
Santa Verge de les verges,
Mare del Crist,
Mare de l’Església,
Mare de la divina gràcia,
Mare puríssima,
Mare castíssima,
Mare i verge,
Mare inmaculada,
Mare amable,
Mare admirable,
Mare del bon consell,
Mate del Creador,
Mare del Salvador,
Verge prudent,
Verge digna de lloança,
Verge poderosa,
Verge clement,
Verge fidel,
Model de santedat,
Seu de la saviesa,
Causa de la nostra alegria,
Temple de l’Esperit Sant,
Honor dels pobles,
Model de generositat amb Déu,
Rosa escollida,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa d’or,
Arca de la Nova Aliança,
Porta del cel,
Estel del matí,
Salut dels malalts,
Refugi dels pecadors,
Consoladora dels afligits,
Auxili dels cristians,
Reina dels Àngels,
Reina dels Patriarques,
Reina dels Profetes,
Reina dels Apòstols,
Reina dels Màrtírs,
Reina dels Confessors,
Reina de les Verges,
Reina de tots els Sants,
Reina concebuda sense pecat original,
Reina assumpta al cel,
Reina del sant Rosari,
Reina de la familia,
Reina de la pau,
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu,
perquè siguem dignes de les promeses del Crist.
Preguem. Senyor, concediu als vostres
servents de fruir sempre de salut en el
cos i en l’esperit; i per la gloriosa
intercessió de la benaurada sempre verge
Maria, siguem alliberats de tristesa en la
vida present i gaudim després l’alegria
eterna del cel. Per Crist, Senyor nostre.

Amén.